Saranac Lake Interfaith Food Pantry
57 Church ST.
(back of Presbyterian Church)
Saranac Lake, NY 12983
USA
Phone: 518-891-7325